Environmentální projekty DSO Ždánický les a Politaví

Cílem projektu je zvyšovat kvalitu životního prostředí v regionu prostřednictvím opatření v oblastech nakládání s odpady a rozvoje nemotorové dopravy.

Předmětem projektu je realizace opatření na podporu zkvalitňování životního prostředí ve dvou oblastech

  1. Zkvalitňování odpadového hospodaření v DSO Ždánický les a Politaví
    V oblasti nakládání s odpady se v rámci projektu jedná o dvě aktivity, které přispějí ke zvýšení efektivity odpadového hospodaření v členských obcích. První aktivitou je pořízení studie optimalizace odpadového hospodaření v obcích DSO ŽLaP v okrese Vyškov (jedná se o 24 členských obcí a měst, z nichž ve 22 je svoz odpadů zajišťován společností RESPONO, a.s., založenou za tímto účelem obcemi a městy bývalého okresu Vyškov). Výstupem této studie je návrh konkrétních věcných opatření vedoucích ke zefektivnění nakládání s odpady, především ke snižování podílu nevytříděné složky komunálních odpadů, ve vazbě na potenciál a technické možnosti svozové společnosti. Druhá aktivita s dopadem na celé území DSO je zaměřena na propagaci a osvětu v oblasti třídění odpadů. 
  2. Podpora rozvoje nemotorové dopravy v DSO Ždánický les a Politaví
    Druhé opatření ke zkvalitnění životního prostředí je zacíleno na podporu nemotorové dopravy v DSO ŽLaP. Mikroregion je protkaný sítí cyklotras. Jedná se o trasy mezinárodního a nadmístního významu, především trasu EUROVELO 4 a její napojení na rekreační oblast Ždánického lesa. V rámci projektu byly pořízeny 3 nabíjecí stanice pro elektrokola,. Tyto stanice budou umístěny v obcích Hrušky, Vážany nad Litavou (obě na EV4) a Heršpice (v lokalitě Jalový Dvůr, která je jedním z výchozích bodů pro cyklovýlety po Ždánickém lese).

Spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje