Kancelář

Kancelář Centra společných služeb mikroregionu Ždánický les a Politaví (CSS) byla zřízena v červenci 2016 v rámci projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce".

Obce

Zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných obcemi.

Občané

Zlepšení informovanosti, zvýšení dostupnosti a kvality a přístupu k poskytovaným veřejným službám

Region

Příprava a realizace projektů a akcí vedoucích k naplňování společných cílů a rozvoji celého regionu.

Sídlo kanceláře:

Obecní úřad Hrušky, č.p. 166, 683 52 p. Křenovice u Slavkova

e-mail: mikroregion@politaví.cz

Pracovníci:

Jaromír Konečný, DiS., manažer, tel. 604 639 603, e-mail: konecny@politavi.cz

Mgr. Ing. Lucia Halámková, specialistka pro rozvoj regionu, tel. 731 118 139, e-mail: halamkova@politavi.cz


O PROJEKTU CSS

Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí (DSO) dle zákona o obcích.

Dalším cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout:

 • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
 • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO,
 • a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

CSS budou poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod.

CSS budou poskytovat obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

CSS budou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:

 • přípravu obecně závazných vyhlášek,
 • přípravu právních dokumentů,
 • přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv,
 • zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě,
 • přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy,
 • zajištění právních služeb pro obce,
 • zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,
 • přípravu, řízení a administraci projektů obcí,
 • přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu,
 • monitoring dotačních titulů,
 • projektové poradenství obcí,
 • přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO,
 • přípravu informačního zpravodaje pro občany,
 • propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,
 • odborné konzultace k veřejným zakázkám,
 • zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,
 • spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,
 • organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit,
 • prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),
 • spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,
 • spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce,
 • odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce,
 • odborné poradenství v oblasti daní,
 • konzultace se stavebními odborníky,
 • sdílený stavební dozor investora,
 • poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.

Další oblastí činnosti CSS bude naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Zaměstnanci CSS budou pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh prací na naplňování cílů svého strategického dokumentu. Součástí těchto aktivit bude i aktualizace strategických dokumentů, příprava akčních plánů, zpracování projektových záměrů, realizace projektů apod.