GDPR

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví zajišťuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů ve členských obcích svazku a jejich příspěvkových organizacích.

Kontaktní údaje pověřence:

Jaromír Konečný, DiS., tel. 604 639 603, e-mail: mikroregion@politavi.cz

zastupitelnost pověřence:

Mgr. Ing. Lucia Halámková, tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (GDPR). Svazek zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Správce prohlašuje, že vaše osobní údaje (dále jen "OÚ") jsou zpracovávány a chráněny v souladu s obecným nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Při zpracování OÚ jsou dodržovány následující zásady:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 • účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely);
 • minimalizace OÚ (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu);
 • přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány);
 • omezené uložení (OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy);
 • integrita a důvěrnost (OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Jaké kategorie Vašich osobních údajů správce zpracovává?

a) identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní občanství, sídlo podnikání, IČ, DIČ, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění povinností správce, či smlouvy;

b) elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c) osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, identifikace pozemku a nemovitosti;

d) další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

e) biometrické údaje související s biometrickým elektronickým podpisem pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Zákonnost zpracování osobních údajů dle obecného nařízení

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

a) udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu vašich osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Pro jaký účel správce zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na správce vztahujíSprávce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely výkonu vlastní činnosti v souladu se stanovami.

Přístup k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a kteří zajišťují náležitou ochranu vašich práv.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není správci uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k tomu neudělili souhlas. Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

Doba zpracovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou vaše osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Mezi další práva subjektu údajů patří:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, resp. doplnění;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Způsob podání žádosti

Žádost je možno učinit:

 • písemně, kterou lze doručit poštou nebo osobně na adresu správce;
 • prostřednictvím veřejné datové sítě podepsanou zaručeným elektronickým podpisem do datové schránky správce;
 • ústně v kanceláři pověřence pro ochranu osobních údajů s ověřením totožnosti žadatele.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.