Svazek

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vznikl v roce 1995 a sdružuje obce z okresů Vyškov a Hodonín, v oblasti na pomezí východního Brněnska a Hanáckého Slovácka. Dne 10. května 1995 podepsalo na slavkovské radnici 14 starostů okolních obcí zakládající listinu nového "Sdružení obcí Politaví". Sdružení později změnilo svůj název na Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví a přistoupilo několik dalších obcí a měst Bučovicka a Ždánicka. Dnes čítá toto dobrovolné sdružení celkem 27 obcí a měst. A je to spojenectví, které se směle může ohlédnout zpět a předat tak zkušenosti do budoucna. Díky němu se projevila snaha zviditelnit tento krásný, leč přece jen zapomenutý kout Moravy.


Výbor svazku v období 2022-2026:

Jan Kauf, starosta obce Hrušky, předseda svazku

Mgr. Jan Růžička, Ph.D., místostarosta města Bučovice, místopředseda svazku

Bc. Michal Boudný, starosta města Slavkov u Brna, člen výboru

Ing. Kateřina Klapková, Ph.D., MBA, starostka města Ždánice, člen výboru

Ing. Václav Matyáš, starosta obce Vážany nad Litavou, člen výboru

Kontrolní komise:

Ing. Zdeňka Šprtová, starostka obce Velešovice, předsedkyně kontrolní komise

Bc. Roman Hanák, starosta obce Kobeřice u Brna, člen kontrolní komise

Jaroslav Žalkovský, DiS., starosta obce Zbýšov, člen kontrolní komise


Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 • propagace svazku a jeho zájmového území,
 • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
 • koordinace územního plánování v zájmovém území,
 • obnovy a zachování ekologických a estetických hodnot životního prostředí,
 • rozvoje, případně znovuobnovení bohatého společenského života,
 • zachování, případně postupného návratu k tradicím a tradičnímu rázu obcí,
 • rozvoje dopravní obslužnosti,
 • rozvoje školství a vzdělávání,
 • vytváření nových pracovních příležitostí v regionu,
 • zvýšení úrovně občanského vybavení a technické infrastruktury,
 • rozvoje a propagace turistického ruchu,
 • rozvoje služeb v území,
 • oblasti sociální péče a zdravotnictví,
 • požární ochrany,
 • ochrany veřejného pořádku,
 • společných nákupů energií a zajištění telekomunikačních služeb,
 • administrativní podpory členských obcí
 • plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.