Odpady

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví pomáhá členským obcím nastavit odpadové hospodaření v souvislosti s legislativními změnami a novými požadavky.

Náklady obcí na odpadové hospodaření se neustále zvyšují s rostoucími cenami práce, energií a pohonných hmot. Proč je ale zbytečně navyšovat například o rostoucí "skládkovací" poplatky, kterým můžeme předejít tím, že budeme více a intenzivněji třídit vše, co z komunálního odpadu vytřídit lze?

Vždyť více, než 60 % obsahu "běžné" české popelnice tvoří papír, plast, sklo a bioodpad, tedy složky, které lze vytřídit a recyklovat.

?!?

Víte, že v roce 2020 bylo na skládkách uloženo 48 % a ve spalovnách energeticky využito 12 % komunálních odpadů?

?!?

Víte, že od roku 2035 bude možné ukládat na skládky nejvýše 10 % a ve spalovnách energeticky využívat nejvýše 25 % komunálních odpadů?

?!?

Víte, že v roce 2025 se v ČR má recyklovat a opětovně využívat 55 % a v roce 2035 dokonce 65 % komunálních odpadů?

A víte, že k dosažení těchto cílů byly stanoveny postupné limity snižování množství odpadů ukládaných na skládky a zároveň se každý rok zvyšuje poplatek za uložení na skládku, který obce musí hradit po překročení limitu? Pro rok 2022 je to limit 190 kg odpadu na obyvatele za rok a poplatek 900 Kč za tunu odpadu; v roce 2029 to již bude limit pouze 120 kg na obyvatele a poplatek 1850 Kč za tunu odpadu.

Například pokud obec o 1000 obyvatelích uloží v roce 2030 na skládku 200 tun odpadu, překročí o 80 tun povolený limit 120 kg/obyv. Poplatek za uložení na skládku bude činit téměř 150 tis. Kč, tj. 150 Kč za každého obyvatele obce.