Národní přírodní rezervace Větrníky

NPR Větrníky (vyhlášena 1925) je tvořena mozaikou stepních trávníků a mezofilních křovin asi 3 km severovýchodně od Letonic. Rozloha NPR je 27,89 ha, nadmořská výška 350 - 394 m. Důvodem ochrany území je rozsáhlý komplex stanovišť s xerotermní stepní vegetací převážně ponticko - panonského nebo submediteránního typu.

V minulosti bylo území využíváno zejména k pastvě, rovinatější část byla v malé míře zorněna. Následně bylo území ponecháno ladem a postupně došlo k výraznému rozšíření křovin na úkor stepní vegetace. Od konce devadesátých let probíhá postupný management lokality spočívající v odstraňování křovin, kosení stepních ploch a pastvě ovcí. 

Na území převládá xerotermní vegetace širokolistých suchých trávníků s dominancí válečky prapořité. Dále jsou v tomto společenstvu hojně zastoupeny chrpa čekánek, žluťucha menší, smldník alsaský, smldník jelení, tolice srpovitá, šalvěj luční, svízel syřišťový, zvonek klubkatý, hlaváč bledožlutý aj. V některých částech rezervace se hojně vyskytují druhy kavyl tenkolistý, kavyl sličný. V severní části území se mísí se společenstvy nízkých křovin s dominancí třešně křovité, která se místy kříží s třešní višní. V keřovém patře jsou dále vtroušeny druhy růže šípková, hloh jednosemenný a slivoň trnka. Bylinné patro tvoří především smldník jelení, tolita lékařská, čilimník poléhavý, žluťucha menší, hlaváček jarní, chrpa čekánek, řebříček panonský, třemdava bílá a jiné. Především v západní části rezervace se značně šíří společenstva vysokých s převahou druhů slivoň trnka, řešetlák počistivý, líska obecná, brslen evropský, hloh jednosemenný, hloh obecný a kalina obecná. Ze vzácných zástupců flóry zde lze nalézt mimo jiné koniklec velkokvětý, koniklec luční, zvonek boloňský, zvonek hadincovitý, třezalku ozdobnou, kosatec různobarvý, kavyl tenkolistý, lněnku Dollinerovu a mnoho dalších.

Velmi významná lokalita stepních druhů hmyzu, zejména rovnokřídlých. Vyskytuje se zde několik významných druhů kobylek a sarančí, např. Platycleis albopunctata grisea, Metrioptera bicolor,Phaneroptera falcata, Calliptamus italicus, Stenobothrus nigromaculatus. Historicky zde byla jediná lokalita kobylky Gampsocleis glabra (od padesátých let nepotvrzena) v ČR.